Opłaty sądowe

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych  (Dz. U. 2016, poz. 408) zmienione rozporządzeniem z dnia 21 października 2020r. (Dz.U. 2020, poz.1892) określa sposób wnoszenia opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory znaków opłaty sądowej.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

1)  w formie bezgotówkowej:

a)  na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,

b)  za pomocą platformy e-płatności udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:   (https://oplaty.ms.gov.pl)

2)   wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;

 

3) numer rachunku bankowego dochodów budżetowych Sadu Rejonowego w Lęborku:

    BANK NBP O/O Gdańsk   33 1010 1140 0031 7322 3100 0000

 

 

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej, wobec czego Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotu środków w przedmiotowym zakresie.

Akty prawne:

ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.755)

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe