Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, informuję, że:

 

Administrator danych

Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku

pl. Kopernika 4

84-300 Lebork

 

 

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Sąd Rejonowy w Lębobrku, pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork

e-mail: iod@lebork.sr.gov.pl

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sąd m. in. w następujących celach:

 • sprawowanie wymiaru sprawiedliwości [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],
 • monitoring [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],
 • korespondencja kierowana do Sądu (np. skargi, wnioski, petycje) [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],
 • dostęp do informacji publicznej [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],
 • zamówienia publiczne [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],
 • zatrudnienie [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],
 • rekrutacja [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

 

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów sądowych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym dobrowolne.

 

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Sąd danych osobowych, przysługują prawa:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych