Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., dalej: RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku (z siedzibą przy  Pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork) lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku (z siedzibą przy  Pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa), w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Lęborku (z siedzibą przy  Pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork)  w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku (z siedzibą przy  Pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork) oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa) w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Lęborku (z siedzibą przy ul. Pl. Kopernika 4, 84-300 Lębork).

4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Katarzyna Jakubowska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dla Sądu Rejonowego w Lęborku możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@lebork.sr.gov.pl.  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, dla których administratorem jest Sąd Rejonowy w Lęborku.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

2) procesu rekrutacyjnego,

3) procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,

4) realizacji umów cywilnoprawnych,

5) realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

6) prowadzenia sprawozdawczości,

7) prowadzenia działalności finansowej,

8) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,

9) sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,

10) realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,

11) realizacji zadań niezbędnych do nawiązania stosunku pracy

12) przeprowadzania kontroli i audytów,

13) realizacji szkoleń,

14) realizacji praktyk i staży,

15) realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,

16) udostępniania informacji publicznej,

17) udzielania informacji uprawnionym osobom,

18) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

19) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia,

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,

2) usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,

3) ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,

4) wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości (tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://www.slupsk.so.gov.pl/), w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych