Lekarze sądowi

Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849), która weszła w życie dnia 1.02.2008r. Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu Okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sadowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowana z powodu choroby (art.2 ustawy).

 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

  • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • ma nieposzlakowaną opinię;
  • uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
  • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

  • o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
  • w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku. Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi