Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lęborku A-111-2/20

Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U.  2018r. 577) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U.  2014r. poz. 400) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Lęborku na wolne stanowisko pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 Konkurs oznaczony jest sygnaturą A – 111-2/20

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność pracy w programie -  Word, Excel;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • znajomość obsługi systemu ZSRK ( moduł HR oraz MM);
 • ukończony kurs archiwisty;
 • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków służbowych ( umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania), w tym w szczególności: ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, ustawy  o pracownikach sądów i prokuratury, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub zniszczenia, kodeksu pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa programów wydziałowych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych;
 • przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;
 • wykonywanie innych zadań  i czynności zleconych do wykonania przez przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o zatrudnienie;
 • życiorys lub CV;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony www.lebork.sr.gov.pl ),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych (formularz oświadczenia do pobrania ze strony www.lebork.sr.gov.pl ),
 • oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (formularz oświadczenia do pobrania ze strony www.lebork.sr.gov.pl ),
 • klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji w Sądzie Rejonowym w  Lęborku (formularz oświadczenia do pobrania ze strony www.lebork.sr.gov.pl ),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
 • kserokopie świadectw pracy.

 

Przedkładane dokumenty winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

 1. Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty kandydaci winni złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 roku , bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Lęborku, pokój nr 201 albo nadać drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu,  przy czym w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej do Dyrektora Sądu Rejonowego w Lęborku, z podaniem oznaczenia konkursu.

 

 1. 6.      Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014. 400), składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:
 •  etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności (test),
 • etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez  Dyrektora Sądu.

 

 1. 7.      Wszelkie informacje o konkursie, w szczególności informacje o terminach poszczególnych etapów konkursu i jego wynikach, będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.lebork.sr.gov.pl.

 

 1. Inne informacje:
 • dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu 59 86 36 836,
 • dokumenty kandydatów, którzy nie przejdą pomyślnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone, po zakończeniu konkursu. 

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Lęborku A-111-2/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-30
Publikacja w dniu:
2020-11-30
Opis zmiany:
Dodano "Unieważnienie konkursu"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-16
Publikacja w dniu:
2020-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-30
Publikacja w dniu:
2020-10-30
Opis zmiany:
Dodanie informacji o I etapie konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
Uzupełnienie braku pliku do pobrania "Klauzula informacyjna"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-02
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Opis zmiany:
b/d