Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego są:

  • Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku z siedzibą w Lęborku,  84-300 Lębork, Plac Kopernika 4
  • Dyrektor Sądu Rejonowego w Lęborku z siedzibą w Lęborku,  84-300 Lębork, Plac Kopernika 4

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w  Lęborku.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Lęborku - e-mail: iod@lebork.sr.gov.pl

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary Sądu Rejonowego:

  • budynki Sądu Rejonowego zlokalizowane w obrębie ulic: Plac Kopernika 4 oraz  Przyzamcze 2
  • czytelnie akt znajdujące się w budynkach przy Placu Kopernika 4 oraz przy ul. Przyzamcze 2;
  • place i dziedzińce znajdujące się bezpośrednio przy wszystkich wymienionych powyżej budynkach Sądu Rejonowego w Lęborku.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, RODO w zw. z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 222 § 1 Kodeks Pracy.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres nieprzekraczający 30 dni od daty nagrania, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniany jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie  nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

 

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lęborku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
b/d