A-351-1/14

Wykonywanie usług ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Lęborku - w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2 i Placu Kopernika 4 oraz w Bytowie przy ul. Zamkowa 1 i ul. Wolności 3
Numer ogłoszenia: 218133 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Lęborku , Plac Kopernika 4, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 8636836, faks 59 8636835.

· Adres strony internetowej zamawiającego: administracja@lebork.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Lęborku - w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2 i Placu Kopernika 4 oraz w Bytowie przy ul. Zamkowa 1 i ul. Wolności 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Lęborku - w Lęborku przy ul. Przyzamcze 2 i Plac Kopernika 4 oraz w Bytowie przy ul. Zamkowej 1 w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. 2. świadczenie usługi ochrony osób i mienia w dni robocze - w godzinach od 7.15 do 16.15 w obiekcie Sądu Rejonowego w Lęborku położonego w Bytowie przy ul. Wolności 3 w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. - realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wymagane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech prac podobnych do przedmiotu Zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie usługi w zakresie odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu publicznemu (ochrona fizyczna i monitoring obiektu, wsparcie grupą interwencyjną, konwojowanie wartości pieniężnych), o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda w skali roku, trwająca nie krócej niż 12 miesięcy każda.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek w tym zakresie zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem: na terenie Lęborka a) min. 9 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony minimum pierwszego stopnia, które będą świadczyły usługę ochrony fizycznej, b)min. 1 własnym, zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym uzbrojonym w broń palną stacjonującym na terenie miasta Lębork, w skład którego wchodzi minimum 8 osób posiadających licencję pracownika ochrony minimum pierwszego stopnia oraz pozwolenie na broń palną (2 osoby na zmianie). na terenie Bytowa c)min. 4 osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony minimum pierwszego stopnia, które będą świadczyły usługę ochrony fizycznej, d) min. 1 własnym, zmotoryzowanym patrolem interwencyjnym uzbrojonym w broń palną stacjonującym na terenie miasta Bytowa, w skład którego wchodzi minimum 6 osób posiadających licencję pracownika ochrony minimum pierwszego stopnia oraz pozwolenie na broń palną (2 osoby na zmianie).

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz oferty

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 16-10-2014r.

Informacja o wyborze oferty