Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP www.epuap.gov.pl, na której jest m.in. umieszczona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Lęborku.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie on-line". Korzystanie z niej możliwe jest tylko dla posiadaczy konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.


W aktualnym stanie prawnym w Sądzie Rejonowym w Lęborku ramach elektronicznej skrzynki podawczej załatwiane są sprawy z zakresu:

–  skarg i wniosków w trybie art. 41a-e ustawy z dnia 12 września 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm.),

–  dostępu do informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198).

Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kwestie dotyczące tego podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Aby złożyć wniosek do sądu konieczne jest posiadanie konta użytkowanika na platformie ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Sądu:

1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu (od poniedziałku do piątku: 8.00 – 15.00) do sekretariatu Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Lęborku przy Placu Kopernika 4, mieszczącego się w pokoju nr 201 lub w oddziale zamiejscowym w Bytowie przy ulicy Zamkowej 1, na następujących nośnikach danych:

a) dyskietka 1,44 MB;
b) pamieć masowa USB 1.0, 2.0 lub 3.0;
c) płyta CD-RW lub DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

1. dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym;
2. akceptowane formaty załączników to:
a) doc,

b) rtf;
c) xls;
d) csv;
e) txt;
f) gif, 
g) tif, 
h) bmp, 
i) jpg;
j) pdf;
k) zip.
3. wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza