Biegli sądowi

Jak zostać biegłym sądowym?

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi);
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu;
 • inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji);
 • opinia i zgoda zakładu pracy.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku, pokój. 1.8, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, tel.: (59) 8469448.

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).


Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.):

 

§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.


Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr15, poz.133):

 

1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

 

2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:

 • chwilą zwolnienia z funkcji;
 • w razie śmierci;
 • z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.

3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

 

 

Aktualna lista biegłych sądowych dostepna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi